د درې مورچل  @Twaibzadran786

د درې مورچل

346742 Likes
facebook.com
Afghani Restaurant
د درې مورچل
د درې مورچل په نوم نورې ټولې پاڼې جالی دی یوازې ده پاڼه د درې مورچل رسمی پاڼه ده