เกษตรอัจฉริยะ - Smart Farm  @smartfarmthailand

เกษตรอัจฉริยะ - Smart Farm

428560 Likes
smartfarmthailand.com nanotech.sc.mahidol.ac.th
Agriculture Company
- ศูนย์รวมความรู้ทางด้าน Smart Farm, Precision Farming, Sensors, Robotics, Drone - ชุมนุมผู้ที่มีความสนใจทางด้านเกษตรอัจฉริยะ ได้แก่ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ เกษตรกร นักธุรกิจ นักศึกษา - เพื่อกระตุ้นให้เด็กรุ่นใหม่สนใจเกษตรกรรม และอยากมาเกี่ยวข้องกับการเกษตร - http://www.smartfarmthailand.com/
มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเกษตรไทย ไปสู่เกษตรอัจฉริยะ